Oktatás - Elektív kurzusok

A kurzus neve: Orvosbiológiai problémák modellező kísérletek

A kurzus jellege: kötelezően választható  

A kurzus ECTS kreditje: 3          

A tárgyat oktató intézet: Orvosi Vegytani Intézet

A tárgy felvételére ajánlott évfolyam: I. évfolyam (a kurzus II. és III. évfolyamon is felvehető)      

Melyik félévben vehető fel a tárgy: 2. félév             

A tárgyfelvétel előfeltétele(i): orvosi kémia                 

A kurzus indításának létszámfeltételei: maximum 10 (minimum 1) hallgató (elsőbbséget élveznek az „Orvosi kémia” tárgyból jó eredményt elért jelentkezők)             

A kontakt órák száma: 30

 előadás: 0               szeminárium: 0         gyakorlat: 30

Előadó tanár(ok): az Orvosi Vegytani Intézet oktatói

A kurzus koordinátorának neve és e-mail címe: Dr. Virág László medchem@med.unideb.hu            

A kurzus célkitűzései:

A kurzus lehetőséget biztosít orvosi problémák sejt- és molekuláris szintű, valamint állatkísérletes vizsgálatára. A kurzusra beiratkozott hallgatók az alább ismertetett témakörök közül választanak. A hallgatók 2-3 fős csoportokban, kijelölt témavezető irányítása mellett végzik feladatukat. Első lépésként a kérdéses orvosi probléma megértése és a lehetséges kísérletes megközelítés kiválasztása céljából alapos irodalmazást végeznek, amit részletesen megvitatnak a konzulens oktatóval. A laboratóriumi munkák során a hallgatók végrehajtják a szükséges kísérleteket, adatgyűjtést végeznek, értelmezik és értékelik az eredményeket, statisztikai analízist végeznek, és levonják a lehetséges következtetéseket. Az elért eredményekről rövid (5 oldalas) beszámolót írnak.  Végezetül, a csoport és a konzulens oktató megvitatják az eredményeket és értékelik a kutatási feladatot.

 

A kurzus tematikája:

A kurzus időbeosztása a választott témakörtől függ.

 

1.      Hogyan állítsunk elő zsírt, és hogyan szabaduljunk meg tőle?

 

2.      Mit „lélegeznek” be és ki a sejtek? Mit tanulhatunk egy „Csikóhal”-tól a mitokondrium működéséről és diszfunkciójáról?

 

3.      Növesszünk csontokat!

  

4.      Hogyan öljük meg a tumorsejteket?

 

5.      Füstölő koporsószög

 

6.      Ne égesd magad!

 

7.      Radikális gondolat

 

8.      Fűben-fában van az orvosság

 

9.      Kipufogógáz a magas vérnyomás ellen?

 

10.  Mutasd a leheleted, megmondom ki vagy!

 

11.  Vigyázz a DNS-edre!

 

12.  Csőrepedés az érrendszerben

 

13.  Te kihez kötődsz?

 

14.  Fessük zöldre a sejteket!

 

15.  Hol a fehérjém?

 

16.  Protein foszfatáz inhibitorok – veszélyes biológiai fegyverek?

 

17.  Zöld tea – a rákos sejtek ellensége?

 

18. Idegnyugtató

 

19. A terhesség megerősít?

 

20. Csitt! Hogyan hallgattassuk el a génjeinket?

 

 

 

 

Kötelező tankönyvek:

Ajánlott irodalom:

A választott témakörtől függően az oktató által biztosított irodalom (elsősorban tudományos publikációk).

A számonkérés módja: projektmunka beadása

A vizsga típusa: 5 fokozatú gyakorlati jegy

 

 *********************************************************************************

A téma címe: Jelátvitel és fehérje foszforiláció

AOG437105

évfolyam(ok): III.

félév: I.

óraszám/félév: 20

Kreditérték: 1

Koordinátor: Dr. Gergely Pál egyetemi tanár

Előadók: Dr. Dombrádi Viktor egyetemi tanár

Dr. Csortos Csilla egyetemi docens

Dr. Erdődi Ferenc egyetemi tanár

Dr. Bakó Éva egyetemi adjunktus

Dr. Virág László egyetemi tanár

A felvétel feltételei: Biokémia és élettan szigorlatok, ezért lehetőleg a III. év I.

félévében ajánljuk felvételét (minimum 5 hallgató).

 

Tematika:

1. hét: Fehérjék tirozin oldalláncának foszforilációja. Protein tirozin kinázok felfedezése, a géncsalád ismertetése.

Virális protein kinázok, EGF és inzulin receptorok funkciói

2. hét: Ciklikus nukleotid függő és lipid kinázok szerepe a jelátvitelben

3. hét: A kalciumjel, foszforiláció és izomműködés kapcsolata; Rho-kinázok

4. hét: Szerin- és treonin-specifikus protein foszfatázok szerkezete, működése, szabályozási lehetőségei. A protein

foszfatázok csoportosítása

5. hét: Az ismert katalitikus alegységek szekvenciáinak összehasonlítása. Új típusú foszfatázok szerkezete,

funkciója

6. hét: Protein foszfatáz 1 és 2A komplex formáinak szerkezete, kölcsönhatása és szabályozása

7. hét: Protein-tirozin foszfatázok felfedezése és a géncsalád ismertetése. Receptor jellegű és nem receptor jellegű

foszfatázok. Katalitikus mechanizmus ismertetése

8. hét: Sejtciklus szabályozása: protein kinázok és foszfatázok szerepe

9. hét: A glikogénanyagcsere szabályozása

10. hét: Szabadgyökök és foszforiláció

 

 

 **************************************************************************************************

 

A téma címe: Molekuláris biológiai technikák és alkalmazásuk az orvostudományban

AOG437204

évfolyam(ok): II., III., IV.

félév: II.

óraszám/félév: 20

Kreditérték: 1

Koordinátor: Dr. Dombrádi Viktor egyetemi tanár

Előadók: Dr. Csortos Csilla egyetemi docens

Dr. Erdődi Ferenc egyetemi tanár

Dr. Farkas Ilona egyetemi docens

A felvétel feltételei: Genetika, sejtbiológia és biokémia szigorlatok, minimum

5 hallgató és maximum 10 hallgató jelentkezése.

 

Tematika:

Szemináriumi tematika (1-1 óra)

1. hét: Nukleinsavak (DNS és RNS) izolálása, komplementer DNS (cDNS) szintézise.

2. hét: DNS klónozása. cDNS és genomi könyvtárak készítése és szűrése.

3. hét: DNS szekvenálási eljárások. "Genom projekt"-ek.

4. hét: DNS restrikciós analízise, restrikciós polimorfizmus kimutatása.

5. hét: Nukleinsav blottolási eljárások (Southern és Northern analízis), mutációk kimutatása.

6. hét: DNS sokszorozása polimeráz láncreakcióval (PCR), mutációk detektálása és in vitro mutagenézis.

7. hét: Fehérjék géntechnológiai előállítása, rekombináns peptidek és fehérjék.

8. hét: Antipeptid antitestek előállítása.

9. hét: Fehérjék specifikus detektálása Western blot technikával.

10. hét: Molekuláris biológiai módszerek klinikai alkalmazása.

 

Gyakorlati tematika

1. hét: DNS szekvenálás (3 óra)

2. hét: Southern blot (2 óra)

3. hét: Polimeráz láncreakció (2 óra)

4. hét: Western blot (3 óra)

 

 

 ********************************************************

 

A téma címe: Az oxidatív stressz pathobiokémiája

AOG437603

évfolyamok: II.-III.-IV

félév: I.

óraszám/félév 14

feltétel: minimum 5 hallgató

Kreditérték: 1

Koordinátor: Dr. Virág László egyetemi tanár

Előadók: Dr. Bai Péter egyetemi docens

Hegedűs Csaba

 

Tematika:

1. hét Az oxidatív stressz fogalma, szabad gyökök és reaktív intermedierek. Antioxidáns rendszerek (2 óra)

2. hét Az oxidatív stressz biológiai hatásai (2 óra)

3. hét A poli(ADP-ribozil)áció szerepe az oxidatív stresszválasz szabályozásában (2 óra)

4. hét Az oxidatív stressz vizsgálatának módszerei (2 óra)

5. hét Oxidatív stressz szerepe az öregedésben és carcinogenezisben. (2 óra)

6. hét Oxidatív stressz és poli(ADP-ribozil)áció a gyulladás, ischaemia-reperfúzió, a sokk diabetes és a diabetes

szövődményeinek pathogenezisében (2 óra)

7. hét Oxidatív stresszel jellemzett betegségek therápiás lehetőségei (2 óra)